Живосайт вход в личный кабинет: Приложение оператора для компьютера и смартфона

Содержание

Техническая поддержка Jivosite — использование, настройка, плюсы и минусы

Договір публічної оферти

про надання платних послуг

Цей документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://lessondelivery.com/, є пропозицією фізичної особи-підприємця Лапенко О. В. (далі за текстом — Виконавець), зареєстрованого та діючого на підставі законодавства України, укласти Договір на надання платних послуг (далі за текстом — Договір) з будь-якою зацікавленою в отриманні таких послуг фізичною або юридичною особою, фізичною особою-підприємцем (далі за текстом — Клієнт).

Цей документ є публічною офертою відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України.

Належним акцептом цієї Оферти відповідно до норм чинного законодавства України вважається здійснення Клієнтом:

1. Заповнення форми на надання послуги.

2. Ознайомлення з умовами Договору публічної оферти про надання платних послуг.

3. Ознайомлення із Політикою конфіденційності (обробки персональних даних) Сайту.

4. Вираження згоди на отримання послуг на умовах Договору та інших документів, розміщених на Сайті, наданої Клієнтом, шляхом проставлення галочки в чек-боксі «Приймаю Договір публічної оферти й надаю згоду на обробку моїх персональних даних» та подальшого натискання кнопки «Надіслати».

5. Датою укладення Договору про надання платних послуг є дата проставлення Клієнтом галочки в чек-боксі «Приймаю Договір публічної оферти й надаю згоду на обробку моїх персональних даних» та подальшого натискання кнопки «Надіслати».

6. Оплати обраної послуги.

1. Терміни та визначення

1.1. Для цілей цієї Оферти на надання платних послуг (далі по тексту — Оферта) нижченаведені терміни мають таке значення:

«Сайт» — Інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://lessondelivery.com/, який є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

«Оферта» — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі або суб’єкту господарювання, укласти з ним договір на тих же істотних умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі її додатки і доповнення;

«Послуги» — перелік спеціалізованих послуг у сфері адміністрування навчальних курсів у рамках дистанційної освіти, консультування з питань інформатизації та користування програмним забезпеченням, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

«Виконавець» — фізична особа-підприємець Лапенко О. В., яка зареєстрована та діє відповідно до норм чинного законодавства України й надає платні Послуги.

«Клієнт» — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку, або суб’єкт господарювання, яка/який здійснила/в Акцепт Оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, й сплатила/в вартість Послуг.

«Договір» — договір про надання Виконавцем Клієнту платних Послуг, укладений між Виконавцем і Клієнтом на умовах цієї Оферти в момент акцепту Клієнтом умов Оферти.

«Акцепт» — повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цієї Оферти, Політики конфіденційності (обробки персональних даних) Сайту, вчинене шляхом, заповнення форм і оплати Послуг.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги в сфері адміністрування навчальних курсів у рамках дистанційної освіти, а саме організацію отримання Клієнтом Послуг, представлених на Сайті Виконавця на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Клієнт, у свою чергу, зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Клієнт зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Послуги, вказану на Сайті на момент укладення Договору.

2.3. Клієнт отримує Послуги після внесення повної оплати за Послуги.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не надає жодних фінансових або інших гарантій щодо результатів використання Клієнтом наданих Виконавцем Послуг у своїй діяльності.

2.5. Жодні претензії, пов’язані із результативністю господарської діяльності Клієнта, після отримання останнім Послуг не можуть бути пред’явлені Виконавцеві.

Відповідальність за подальше використання результатів надання Послуг цілком і повністю покладається на Клієнта.

2.6. Послуга надається Виконавцем самостійно або за допомогою залучення третіх осіб відповідно до умов договірних правовідносин.

2.7. Надання Послуг проводиться з використанням дистанційних технологій на базі Messenger Telegram.

Для доступу до Послуг Виконавець створює для кожного Клієнта у рамках обраного ним окремого переліку Послуг умови для адміністрування навчальних курсів у рамках дистанційної освіти та для користування програмним забезпеченням.

2.8. Клієнт підтверджує та гарантує, що не буде намагатися отримати Послуги способами, що не відповідають умовам цього Договору, Політиці конфіденційності Сайту та такими, що суперечать чинному законодавству, а також не використовуватиме Послуги Виконавця для завдання будь-якого збитку Виконавцю й/або третім особам.

2.9. Виконавець має право відмовитися від подальшого надання Послуг, якщо Клієнт порушує положення цього Договору, норми чинного законодавства України та/або міжнародних нормативно-правових актів.

2.10. Клієнт може відмовитися від отримання Послуг Виконавця у будь-який час, шляхом відправки повідомлення на адресу електронної пошти [email protected]

Якщо Клієнт виражає намір відмовитися від Послуг Виконавця він є повідомленим про те, що у разі відмови Клієнта від Послуг, якщо це сталося не з вини Виконавця, кошти, сплачені за надання Послуг, Виконавцем не повертаються.

2.11. Використовуючи Послуги, Клієнт визнає і погоджується з тим, що весь вміст Сайту, структура його вмісту, програмне забезпечення й всі Послуги захищені авторським правом та правами на об’єкти інтелектуальної власності.

Клієнт погоджується з тим, що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як тих що існують зараз, так і розроблених або створених згодом.

2.12. За результатами отримання Послуг Виконавця до Клієнта не переходять жодні права на будь-який вміст Послуги, включаючи програмне забезпечення та інші об’єкти інтелектуальної власності.

Клієнту Послуги надаються виключно для цільового використання — адміністрування навчальних курсів у рамках дистанційної освіти та користування програмним забезпеченням. Передача у власність жодних об’єктів за цим Договором не передбачена.

2.13. Клієнту забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати об’єкти виняткових і особистих немайнових прав, створювати похідні роботи, виготовляти або продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином експлуатувати або використовувати такі права, які містяться у Послугах без прямого дозволу їх власників і Виконавця.

3. Права та обов’язки Виконавця

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надавати Клієнту Послуги в обсязі й на умовах укладеного Договору, відповідно до інформації, розміщеної на Сайті, а також норм чинного законодавства України.

3.1.2. Інформувати Клієнта про порядок надання Послуг, їх зміст, про права та обов’язки Клієнта під час отримання Послуг.

3.1.3. За необхідності надати Клієнті інформаційно-методичну підтримку щодо процесу отримання Послуг.

3.1.4. Створити Клієнту необхідні умови для використання наданої Послуги.

3.1.5. Виконувати вимоги чинного законодавства України та цього Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Запитувати та отримувати від Клієнта інформацію, необхідну та достатню для належного надання Послуг за цим Договором.

3.2.2. Отримувати оплату за надані Послуги у розмірах та протягом строків, передбачених цим Договором та відповідною інформацією про вартість Послуги, розміщеної на Сайті.

3.2.3. Вносити зміни в Послугу, обумовлені об’єктивною необхідністю (зокрема, появою нових підходів і технологій до надання Послуг і т.п.) із обов’язковим повідомленням про це Клієнта.

3.2.4. Залучати для надання Послуг третіх осіб на свій розсуд без погодження із Клієнтом.

3.2.5. Виконавець має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

4. Права та обов’язки Клієнта

4.1. Клієнт зобов’язується:

4.1.1. Надавати Виконавцю інформацію, необхідну та достатню для належного й своєчасного надання Послуг за цим Договором.

4.1.2. Оплатити Послуги Виконавця у розмірі й строки, які закріплені у цьому Договорі та вказані у інформації, що розміщена на Сайті.

4.1.3. Самостійно забезпечити стабільний доступ до мережі Інтернет під час отримання та використання Послуг Виконавця.

4.1.4. З моменту укладення цього Договору дотримуватися прав на об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб та Виконавця.

4.1.5. Не надавати свої дані третім особам для їх доступу до Послуг Виконавця.

4.1.6. Під час надання йому Послуги утримуватися від дій, які можуть створити будь-які перешкодити для інших Клієнтів щодо отримання Послуг Виконавця.

4.1.7. Виконувати інші вимоги чинного законодавства України та цього Договору.

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. Отримати придбану Послугу відповідно до положень та умов цього Договору та чинного законодавства України.

4.2.2. Вимагати належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань з надання Послуг відповідно до цього Договору та норм чинного законодавства України.

4.2.3. Звертатися до Виконавця за консультацією з питань, що стосуються надання Послуг за цим Договором.

4.2.4. Клієнт має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Вартість й оплата Послуг

5.1. Оплата послуг може бути здійснена одним із наступних осіб:

— Повністю дієздатним Клієнтом;

— Недієздатним або частково дієздатним Клієнтом за згодою законного представника;

— Третьою особою, яка не є Клієнтом, однак на яку покладено виконання грошового зобов’язання;

— Суб’єктом господарювання.

5.2. Вартість наданих Послуг визначається Виконавцем в односторонньому порядку в гривнях і розміщується на Сайті.

Виконавець має право публікації вартості Послуг в інших валютах, однак, розрахунки за Договором проводитимуться у гривнях відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на надані Послуги, інформація про які оприлюднюється на Сайті, водночас, повною мірою надавши раніше оплачений обсяг Послуг за попередньо погодженими тарифами.

У разі зміни вартості Послуг у сторону зменшення (у тому числі в рамках акцій, бонусних програм та знижок), Виконавець залишає за собою право відмовити Клієнту, який вже оплатив Послугу або подав заявку на її надання за попередньою ціною, у зміні умов надання Послуги.

5.4. Для проведення грошових розрахунків між сторонами Договору Виконавець може залучати сторонні організації, за дії яких він несе обмежену відповідальність у рамках своїх повноважень.

Всі взаєморозрахунки з такими організаціями в рамках цього Договору Виконавець здійснює самостійно.

5.5. Оплата проводиться у вигляді перерахування Клієнтом встановленої Виконавцем суми грошових коштів за надання Послуг за допомогою електронних платіжних систем, розміщених на Сайті.

Послуга вважається оплаченою Клієнтом, коли виконані зобов’язання по оплаті доступу до такої Послуги, а також дотримані всі необхідні процедури, передбачені для надання даної Послуги.

5.6. Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг у разі несплати або неповної оплати вартості Послуги.

5.7. Обов’язок по оплаті вважається виконаним Клієнтом після надходження коштів у розмірі, що відповідає вартості обраної Клієнтом Послуги, на особовий рахунок Виконавця на Інтернет-сервісі прийому електронних платежів, оплата через який організована на Сайті.

5.8. Після отримання Клієнтом доступу до Послуги грошові кошти поверненню не підлягають.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства України.

6.2. Послуги Виконавцем надаються «як є», без гарантування комерційної вигоди.

Виконавець не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту.

6.3. Клієнт визнає, що здійснює доступ до Послуг на власний ризик.

6.4. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або опосередковано упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані

а) із доступом Клієнта до Послуг, а також їх використанням або неможливістю такого доступу або використання;

б) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною Послуг Клієнта або інформації.

Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо Послуг не може перевищувати розмір загальної суми, отриманої від Клієнта за використання платних Послуг.

6.5. Клієнт погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даному Договорі, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання Послуг Виконавцем за доступну плату.

6.6. Клієнт погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з наданням Послуг, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

7. Строк та порядок розірвання Договору

7.1. Договір діє з моменту його укладення, яким вважається дата акцепту оферти Клієнтом, і до дати закінчення періоду надання Послуг відповідно до положень цієї Оферти.

7.2. Строк Договору може бути змінено з урахуванням пролонгації надання Послуг відповідно до положень цієї Оферти, інформації, розміщеної на Сайті та норм чинного законодавства України.

7.3. Договір може бути змінений або розірваний у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4. Договір може бути розірваний Виконавцем, а доступ до Послуги Клієнта обмежений в односторонньому порядку в разі недотримання Клієнтом умов Договору, норм чинного законодавства України, відмови або відкликання згоди на обробку персональних даних, а також недотримання умов прийнятих ним Договорів й правил, опублікованих на Сайті.

7.5. У разі одностороннього розірвання Договору Виконавець направляє повідомлення Клієнту на будь-який із повідомлених Клієнтом канал зв’язку.

7.6. Договір може бути розірваний Клієнтом в односторонньому порядку з обов’язковим письмовим повідомленням Виконавця.

Датою розірвання Договору є дата отримання повідомлення Виконавцем.

7.7. У разі одностороннього розірвання Договору Клієнтом внесені ним кошти не повертаються, за винятком випадків, коли причиною розірвання Договору є порушення Виконавцем зобов’язань.

8. Форс-мажор

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна або військові дії, дії державних органів, що виникли для Сторін після укладення Договору та не залежать від волі Сторін.

8.2. Сторона, яка в зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин не може виконати свої зобов’язання, зобов’язана не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту їх настання в письмовій формі повідомити про це іншу Сторону, а також про передбачуваний термін дії і припинення обставин непереборної сили.

8.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим договором. Належним доказом будуть служити свідоцтва уповноважених державних органів.

8.4. Якщо зазначені обставини триватимуть понад два місяці, будь-яка із Сторін має право розірвати повністю або частково цей Договір з поверненням переданого і фактично належить за цим Договором.

Збитки, що виникли внаслідок таких обставин, не відшкодовуються.

9. Інші положення

9.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей між Клієнтом та Виконавцем щодо виконання кожної зі сторін умов Договору, а також будь-яких інших розбіжностей, такі розбіжності повинні бути врегульовані із застосуванням обов’язкового досудового претензійного порядку.

Виконавець зобов’язується направити Клієнту претензію в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом при заповненні форми на Сайті.

Клієнт зобов’язується направити Виконавцю претензію в електронному вигляді на адресу електронної пошти [email protected]

Термін відповіді на претензію — 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії.

При недотриманні будь-якої з сторін всіх перерахованих вище умов, обов’язковий претензійний порядок не вважається дотриманою.

9.2. При недосягненні згоди з приводу врегулювання спору, такий спір підлягає розгляду та вирішенню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.3. Акцептуючи дану Оферту Клієнт погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права.

Клієнт також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

9.4. Сторони дійшли згоди, що якщо інше прямо не передбачено законодавством України або Договором, будь-які повідомлення, повідомлення і документи у вигляді скан- або фотокопій, придатному для сприйняття людиною, спрямовані Сторонами виключно з електронних адрес Виконавця з домену lessondelivery.com/ і Клієнта — з адреси електронної пошти, вказаної ним при заповненні форми на Сайті https://lessondelivery.com/, мають юридичну силу відповідних документів на паперовому носії, і створюють для Сторін всі права і обов’язки, передбачені Договором.

9.5. Акцептуючи цю Оферту, Клієнт дає свою згоду на обробку наданих ним під час заповнення форм на Сайті Виконавця й у процесі надання Послуг персональних даних на умовах, передбачених Політикою конфіденційності (обробки персональних даних) Виконавця.

9.6. Акцептуючи цю Оферту, Клієнт також висловлює згоду на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів від Виконавця на адресу електронної пошти, контактний телефон, зазначені Клієнтом під час заповнення форми на Сайті або у процесі надання Послуг

9.7. Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Виконавцем в односторонньому порядку, актуальною вважатиметься версія, розміщена на Сайті Виконавця за адресою https://lessondelivery.com/.

Умови Договору залишаються незмінними для Клієнта, який акцептував Оферту до внесення до неї змін з боку Виконавця.

10. Реквізити Виконавця

10.1. Фізична особа-підприємець: Лапенко О. В.

10.4. Електронна пошта: [email protected]

10.5. Адреса для листування: 51600, Україна, м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 29/90.

Онлайн консультант JivoSite — isales

1. Онлайн консультант
2. Установка и настройка онлайн консультанта jivosite

Онлайн консультант

Онлайн консультант — это функция, позволяющая в реальном времени общаться с посетителями вашего магазина. Вы сможете предоставить посетителям высочайшую скорость реагирования и качество обслуживания, а если человек находится в поиске товара, то живой чат с консультантом окажется эффективнее других средств коммуникации.

Кнопка консультант online, может находиться возле любого края окна браузера в виде закладки, или быть в виде кнопки в любой части магазина.

В рамках работы вашего интернет-магазина можно использовать jivosite.com

Справку о возможностях настройки и работы, смотрите на сайте сервиса.

Установка и настройка онлайн консультанта Jivosite

Для подключения онлайн чата Jivosite на Ваш сайт нужно пройти регистрацию на сайте jivosite.ru

Шаг 1. Введите адрес e-mail для аккаунта администратора и придумайте пароль для входа в панель управления.

Шаг 2. Введите имя администратора, адрес сайта, где будет установлен чат и контактный номер телефона для возможности получать консультации по работе нашего сервиса.

Шаг 3. Вы можете установить на этом этапе программу оператора или открыть ее в вашем браузере. Так же Вы можете скачать программу оператора по прямой ссылке для Windows — ссылка или для Mac — ссылка.

Этот шаг можно пропустить и сделать позднее.

Шаг 4. Это финальный этап регистрации. Здесь вы можете скопировать код чата для установки в интернет-магазин или отправить его техподдержку Magazinus для помощи в  установке.

Полученный код чата необходимо разместить в соответствующем поле в разделе Настройки интернет-магазина. Это поле «Код он-лайн консультанта».

Сразу после регистрации вам будет доступна тестовая расширенная версия программы в течении двух недель.Через две недели расширенные возможности будут отключены, и система продолжит работать в бесплатном режиме, без ограничения срока и количества диалогов.

По окончании регистрации перейдите в панель управления.

В панели управления Вы всегда можете посмотреть код установки в настройках сайта.

После установки кода виджета на сайт, Вы можете начать общаться с посетителями в чате запустив программу оператора (Шаг 3) или открыв веб-версию программы в любимом браузере.

Устанавливать программу jivosite не обязательно. Можно общаться с клиентами войдя в личный кабинет на сайте jivosite.

Клиенты видят в окне на сайте интернет-магазина, что вы он-лайн и готовы к общению, только если вы авторизировались на сайте jivosite.

Как с помощью чатов бесплатно получать дополнительный трафик на Авто.ру: кейс Fresh Auto

70 дополнительных сделок из чатов: кейс компании Fresh Auto

Компания «Фреш Авто» уже несколько лет использует мессенджеры для консультации клиентов. С началом пандемии дилер также запустил онлайн-продажи новых и подер­жанных автомо­билей, в том числе с помощью чатов. 

Работу с чатом Авто.ру дилер настроил через Jivosite. Преиму­щество агрегатора — простота подключе­ния и наличие десктопной и мобиль­ной версии сервиса. На сегодняшний день чаты приносят компании до 23% входящего трафика. 

Вот как устроен процесс работы с чатами на Авто.ру у «Фреш Авто»:

 • клиент задаёт вопрос на Авто.ру;

 • обращение автоматически генериру­ется через Jivo и приходит в общий чат сотрудников;

 • в общем чате сотрудники сразу видят вопрос, и менеджер соответ­ствующего подраз­деления берёт клиента в работу. Обращения клиентов классифи­цируются по типу вопроса, например, консуль­тация, не связанная с покупкой (кредит, trade-in, адреса автосалонов, режим работы), запись на сервиc, приобре­тение автомобиля и так далее;

 • данные клиентов фиксируются в CRM. Также менеджер имеет возмож­ность перевести клиента по требуемой ему услуге к другому специалисту.

В день Fresh Auto получает до 170 уникальных обращений в чатах Авто.ру. Ежемесячно из текстового трафика дилер получает около бесплатных 70 сделок — это клиенты, на привле­чение которых дилер не тратит допол­нитель­ный бюджет: они пред­почитают не звонить продавцу, а пере­писы­ваться с ним, и тот дилер, который такую возмож­ность предо­ставит, получит конкурент­ное преиму­щество. 

Светлана Гамзатова, директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto:

«Интеграция CRM Fresh Auto с чатами на Авто.ру через Jivosite дала компании возмож­ность получения полно­ценной аналитики, автомати­ческого создания и сохранения чата с клиентом с привязкой к карточке клиента».

Если у вас остались вопросы о том, как подключить чаты на Авто.ру, обратитесь к своему менеджеру или напишите нам на электронную почту: [email protected]


Интеграция с Jivosite — Gentleman CRM

Gentleman CRM-одна из самых удобных и качественных CRM для фиксации обращений и контроля работы сотрудников. Все вопросы, которые поступают к Вашим менеджерам в JivoSite автоматически фиксируются в нашей системе и обрабатываются согласно единой логике обработки обращений. Подробнее об интеграции и настройке Вы можете узнать из видео-инструкции ниже:

Также Вы можете ознакомиться с текстовой инструкцией. Первое, что нужно сделать это войти в раздел настройки в системе. (шестеренка в правом верхнем углу). Далее нажать “интеграция с Jivosite”.

2. На этой странице Вы можете увидеть краткую и подробную видео инструкцию по интеграции.

3. Нажимаете кнопку “добавить новую интеграцию”

4. Копируете ссылку URL для Webhooks.
5. Открываете свой личный кабинет Jivosite.
6. Нажимаете раздел “настройки”

7.Далее-настройки интеграции для разработчиков

8.Включаете функцию “включить webhooks”.

9. Вставляете в поле URL для Webhooks, который Вы скопировали из настроек в программе GentlemanCRM и нажимаете кнопку сохранить.

10. Настройки по интеграции закончены, возвращаемся в CRM.

11. В CRM указываете срок обработки обращения (После того, как чат с клиентом в Jivosite завершен, данные передаются в CRM, и Вы устанавливаете в какой срок сотрудники должны обработать данную задачу).

12. Далее необходимо свериться какой e-mail к какому пользователю относится в CRM. Для того, чтобы система понимала какой конкретно пользователь общался с клиентом в Jivosite и поставила сотруднику задачу. Пример: Галина Фетисова пользуется в jivosite почтой [email protected] Это значит, что все диалоги, которые велись с указанной почты будут автоматически фиксироваться на Галину Фетисову в CRM).

13. В случае, если не возможно определить пользователя (e-mail не указан в CRM, офлайн сообщение от клиента, пропущенное сообщение от пользователя и он закрыл чат). Вы выбираете на кого из сотрудников назначать данные обращения.
14. Нажимаете кнопку “СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ”.

15. Всё, интеграция с Jivosite готова! Не забудьте протестировать интеграцию, написав что-либо на своем сайте. В CRM-систему сразу упадет заявка клиента с задачей для менеджера.

16. Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете перейти в раздел помощи и позвонить нам.

Интеграция LPgenerator и JivoSite

Здравствуйте, дорогие друзья! Встречайте замечательное весеннее обновление: долгожданную интеграцию с одним из самых популярных онлайн-чатов — JivoSite!

С помощью JivoSite вы сможете в режиме реального времени взаимодействовать с посетителями посадочной страницы и таким образом влиять на коэффициент конверсии. Окно чата всплывает на лендинге и позволяет потенциальному клиенту легко начать диалог с оператором и проконсультироваться по всем интересующим вопросам.

Перед покупкой мы сравниваем, и если нам нужно знать о товаре больше, а спросить не у кого, мы уйдем из магазина или закроем одну из многочисленных вкладок в браузере.

На одностраничниках, которые не перегружены информацией, чаты особенно актуальны.

Без сомнения, подавляющее число посетителей, начинающих общаться в чате, уже заинтересованы в вашем товаре или услуге, осталось только грамотно им ответить, описать выгоды вашего предложения, найти подход — и тогда посетитель станет клиентом или вернется к вам позднее.

Это отличный инструмент повышения конверсии и теперь вы сможете без труда подключить его прямо из личного кабинета платформы LPgenerator.

1) Откройте личный кабинет LPgenerator и перейдите в «Центр оптимизации конверсии» страницы:

2) В разделе “Интеграции” справа нажмите кнопку «jivosite»:

3) Если у вас нет учетной записи в сервисе JivoSite, то придумайте пароль (он должен содержать хотя бы одну цифру и заглавную букву) и нажмите кнопку «Добавить интеграцию» — новая учетная запись будет создана автоматически, а чат интегрируется на посадочную страницу.

Обратите внимание:

 • если у вас уже есть учетная запись в JivoSite, заполните поля регистрационными данными вашего аккаунта JivoSite.

 • при первой интеграции создается новая отдельная учетная запись JivoSite (если не использовалась существующая), поэтому при интеграции остальных посадочных страниц используйте логин и пароль именно этой учетной записи.

4) При успешной интеграции появится сообщение:

Внимание: обязательно пересохраните данный лендинг. Для этого войдите в его редактор и нажмите «Сохранить».

Чат уже установлен на лендинге и вы можете его увидеть, перейдя по URL адресу страницы (не в режиме просмотра).

Установка приложения для операторов

Для общения с клиентами нужно установить приложение JivoSite. О том как это сделать читайте дальше.

Если такое приложение у вас уже имеется, пропустите шаги его установке.

5) В окне интеграции кликните по ссылке «Скачать приложение для оператора».

6) Далее выберите тип приложения: для компьютера, мобильного устройства или браузера и установите его:

Также установить приложение можно из личного кабинета JivoSite:

Проще всего запустить веб-версию приложения, которая не требует установки и запускается прямо из браузера:

7) После того, как приложение установлено интеграцию можно считать завершенной.

Если окно чата не появилось на лендинге, пересохраните страницу в редакторе.

Теперь вы без труда сможете получать сообщения со страницы и вести сразу несколько диалогов:

Статистика и аналитика целей конверсии

8) Проведенные диалоги в чате будут учитываться как цель конверсии посадочной страницы. В карте целей конверсии добавится цель с типом «Чат»:

9) И еще одна очень приятная особенность — если в процессе диалога посетитель представился через форму в чате или отправил оффлайн сообщение (когда операторов нет в сети), то в CRM LPgenerator отправится лид.

Предложение заполнить данные (или представиться) появляется у клиента, когда оператор принимает чат. Настройки формы контактов выполняются в личном кабинете JivoSite.

Обратите внимание: лиды из чата поступают в CRM не сразу.

На этом все. Будьте лояльны к клиентам и повышайте продажи!

По всем возникшим вопросам пишите нам по адресу [email protected]

Высоких вам конверсий!

Максим Гуйван,
руководитель отдела технической поддержки LPgenerator 

14-04-2015

Быстрая установка Чата Jivosite на WordPress

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

1. Общие условия

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты информации о физических лицах (далее – Пользователи), которая может быть получена сайтом young-blogger.ru при использовании Пользователем услуг предоставляемых посредством сайта, сервисов, служб, программ (далее – Сайт, Сервисы).

1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными официальными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Регистрируясь на Сайте и используя Сайт и Сервисы Пользователь выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики.

1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта и/или каких-либо Сервисов доступных при использовании Сайта должно быть немедленно прекращено.

2. Цели сбора, обработки и хранения информации предоставляемой пользователями Сайта

2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сайт young-blogger.ru обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:

— идентификации стороны в рамках соглашений;

— предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях получения Пользователем таргетированной рекламы;

— проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта.

— проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

— проведение рекламных акций для предоставления расширенной информации.

2.2. Сайт young-blogger.ru может использовать — Функцию ремаркетинга Google Analytics. Ремаркетинг в Google Analytics позволяет отменить показ Пользователю рекламных объявлений тех продуктов, услуг и сервисов, которые уже были получены Пользователем и более не представляют интереса для Пользователя. Для ремаркетинга используется сторонний файл cookie.

Для изменения и отключения использования Google Analytics Пользователь может воспользоваться:

— менеджером рекламных предпочтений Google;

— блокировщиком Google Analytics.

Политика конфиденциальности Google опубликована по ссылке.

3. Условия обработки персональной информации предоставленной Пользователем и ее передачи третьим лицам

3.1. Администрация сайта young-blogger.ru принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

3.2. Администрация сайта young-blogger.ru предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и аффилированным лицам которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания Услуг Пользователю.

3.3. Администрация сайта young-blogger.ru вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

4. Условия пользования Сайтом, Сервисами

4.1. Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что:

обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию (создание учетной записи) и использовать Услуги сайта;

указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта, обязательные для заполнения поля для дальнейшего предоставления Услуг сайта помечены специальным образом, вся иная информация предоставляется пользователем по его собственному усмотрению.

осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может становиться доступной для третьих лиц не оговоренных в настоящей Политике и может быть скопирована и распространена ими;

ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под ссылкой на данную Политику является письменным согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных предоставляемых Пользователем.

4.2. Администрация сайта young-blogger.ru не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств перед пользователем.

5. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются:

5.1. Данные предоставленные Пользователем самостоятельно при пользовании Сайтом, Сервисами включая но, не ограничиваясь: имя, фамилия, пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, домашний адрес.

5.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

5.3 Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных Сервисов сайта young-blogger.ru.

6. Изменение и удаление персональных данных

6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в разделе, либо в персональном разделе соответствующего Сервиса.

6.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную информацию. При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов.

7. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

7.1. Администрация сайта young-blogger.ru имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу https://young-blogger.ru.

7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и сайтом young-blogger.ru возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

8. Обратная связь. Вопросы и предложения

8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки young-blogger.ru., написав на почту [email protected] или позвоним по телефону +7(343)329-13-49

9.  Как происходит процесс оплаты:

Оплата производится Банковскими картами, Электронными деньгами или прямым переводом на счет получателя через отделение любого Банка.

Для того чтобы совершить платеж Электронными деньгами или Банковской картой, вам необходимо заполнить поля в форме оплаты нажать кнопку «Купить» или «Заказать сейчас». После чего вы будете перенаправлены на страницу с выбором Метода оплаты. Выбрав подходящий вам метод, вы
будете следовать инструкциям прописанным для каждого метода и без труда сможете успешно произвести свой платеж!

10. Безопасность и конфиденциальность платежа.

При оплате заказа на сайте young-blogger.ru Вы будете автоматически перенаправлены на платежную форму процессингового центра Яндекс Кассы, для внесения данных Вашей банковской карты.

Все данные, введенные Вами на платежной форме процессингового центра Яндекс Кассы, полностью защищены в соответствии с требованиями стандарта безопасности PCI. Мы получаем информацию только о совершенном Вами платеже.

На указанный Вами при оформлении платежа адрес электронной почты, будет отправлено сообщение об авторизации платежа.

Сразу после совершения платежа вы будете перенаправлены обратно на наш сайт. Информация о вашем платеже может идти до нас от 5 секунд до нескольких минут. В случае, если по вашему мнению произошла задержка в обработке заказа, Вам необходимо обратиться в офис компании: [email protected] (В теме письма укажите ФИО и номер заказа)  

11. Личные данные покупателя.

При оформлении Заявки на Сайте Клиент предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, адрес электронной почты, телефон, адрес доставки.
Продавец использует информацию для выполнения своих обязательств перед Клиентом. Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом.
Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

Руководитель проекта young-blogger.ru и всех вытекающих сайтов (*.young-blogger.ru) ООО «Айтернум».  в лице ген. директора Щербак Андрея Викторовича

ИНН 6671053594
ОГРН 30101810845250000999
Контакты для связи: [email protected] или по телефону +7(343)319-13-49.
Физический адрес офиса: Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Циолковского, дом 57.

 

Онлайн консультант (чат) OpenCart (ОпенКарт) и ocStore

Совместимость OpenCart 2.0, OpenCart 2.1, OpenCart 2.3, OCStore 2.1, OCStore 2.3, Opencart.pro 2.0.3.х, Opencart.pro 2.1, Opencart.pro 2.3
Cамый простой способ увеличить онлайн продажи. 

JivoSite позволяет Вам общаться в чате с посетителями Вашего сайта.
Это увеличивает эффективность сайта, повышая продажи без дополнительных вложений в рекламу!

Версия для 3.х по ссылке

Модуль прост в настройке! Все что необходимо для онлайн чата с Вашими покупателями — это ввести Ваш email и указать пароль в настройках модуля, чат автоматически активируется и появится на сайте! Вход и регистрация сервиса доступна в админ панели, больше не нужно заполнять кучу полей для регистрации, достаточно только ввести email и пароль и консультант уже установлен!  

В модуле реализована специальная возможность передавать данные о зарегистрированном покупателе прямо в чат.

Общаясь с покупателем если он вошел под учетной записью на Ваш сайт, вы увидите с кем вы ведете диалог (имя, фамилия, телефон, адрес) — все данные загрузятся в чат из его учетной записи. Также при посещении сайта в посетителях у вас отобразится уже идентифицированный клиент и вы сможете сразу же начать диалог зная кто по ту сторону экрана. 

Еще Вы можете управлять настройками личного кабинета jivosite не выходя из админ панели.  

Подробнее о самом консультанте по ссылке

* Не заменяет системных файлов
* Не требует Vqmod

Основное
Способ распространения Бесплатно
Совместимость OpenCart 2.0, OpenCart 2.1, OpenCart 2.3, OCStore 2.1, OCStore 2.3, Opencart.pro 2.0.3.х, Opencart.pro 2.1, Opencart.pro 2.3
VQmod Нет
Ocmod Нет
Статистика
В первый раз файл добавлен 18.03.2017
Последнее изменение 19.10.2020
Просмотров 5258

FAIRWINDS Online — Кредитный союз FAIRWINDS

FAIRWINDS Онлайн

От проверки вашего баланса и просмотра истории вашего счета до оплаты ваших счетов и отслеживания ваших расходов, FAIRWINDS Online позволяет вам управлять всеми аспектами вашего финансового благополучия из одного места. Это просто, удобно и самое главное бесплатно.

Текущие функции

 • Безопасный вход и сеанс
 • Сводка учетной записи
 • Деталь истории
 • Переводы
 • Оплата счетов

Просмотр демонстрации Открывает диалоговое окно.

  Начать пользоваться интернет-банкингом

Никогда раньше не использовали FAIRWINDS Онлайн? Просто войдите в систему, используя свой номер участника в качестве имени пользователя и последних шести цифр вашего номера социального страхования в качестве пароля.

Инструменты онлайн-банкинга

Автоматизированные инвестиции

EasyVest — это идеальное решение для участников FAIRWINDS , которые только начинают заниматься инвестированием, хотят инвестировать небольшие суммы или ищут варианты инвестирования с помощью робота-консультанта.

Плательщик счетов

Избавьте себя от походов на почту, позаботившись обо всех своих счетах из одного удобного места. Планируйте, классифицируйте, управляйте и совершайте несколько платежей — это никогда не было так просто.

Оповещения

Получайте актуальные оповещения по электронной почте или текстовым сообщениям обо всех последних событиях с вашим текущим счетом. С помощью этих простых в настройке оповещений вы точно будете знать, когда определенные транзакции очищаются, публикуются товары и изменяется ваш баланс, или даже когда ваши компакт-диски готовы к погашению.

Заявления

Переключитесь на электронные отчеты и получайте безопасный и удобный доступ к ежемесячной сводке счета на своем компьютере. Более того, вы получите на одно письмо меньше, загромождающее ваш обеденный стол.

Приложения для денежных переводов

Вы можете отправить деньги напрямую любому, используя номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

FAIRWINDS Отзывы пользователей

Войдите в систему или зарегистрироваться

Страна или регион

Пожалуйста chooseUnited StatesUnited KingdomFranceGermanyCanadaJapanChinaAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia И HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook ОстроваКоста-РикаКот-д’ИвуарХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские (Мальвинские) островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияГабонГамбияГрузияГерманияГана GibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и McDonald IslandsHondurasHong Kong SAR, ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsle Из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая RepublicKorea, Республика OfKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SAR, ChinaMacedonia, Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldova, Республика OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, ОккупированныйПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСвятая Елена Сент-Китс и NevisSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант И PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainCanary острова (Испания) Шри LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, Объединенная Республика OfTerritory из Французские Южные и Антарктические землиТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные Штаты Малые отдаленные острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВатикан Город-государство (Святой Престол)ВенесуэлаВьетнамВиргинские острова (Британские)Виргинские островаS.)Wallis And FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Как (и зачем) создавать отдельную учетную запись Windows только для школы

Являетесь ли вы учеником, ищущим границу между школой и личной жизнью, или родителем, которому нужна среда, не отвлекающая для ваших детей школьного возраста отдельная учетная запись только для образования на ПК с Windows может помочь предотвратить столкновение этих миров. Мы покажем вам, как настроить дополнительную учетную запись и выбрать тип учетной записи, который лучше всего соответствует вашим потребностям.Мы также предлагаем советы о том, как организовать новый профиль пользователя, который больше подходит для обучения. Этот совет применим независимо от того, учитесь ли вы или ваш ребенок дома полный рабочий день, неполный рабочий день или вообще не учитесь.

Вы можете создавать отдельные учетные записи на компьютерах под управлением Chrome OS, macOS и Ubuntu, но советы в этом руководстве относятся только к пользователям Windows. В конце концов, по данным Statcounter, на момент выпуска этого обновления доля Windows на мировом рынке настольных компьютеров составляет около 73 процентов.В этом руководстве рассматривается процесс для устройства с Windows 10, но Windows 11 не за горами, и как только она будет запущена, мы обновим эту статью, указав любые изменения в процессе.

Отдельные учетные записи могут спасти ваше здравомыслие

Если вы студент, вы знаете, как трудно сосредоточиться на учебе в домашней обстановке, полной отвлекающих факторов. Это верно независимо от того, занимаетесь ли вы дистанционным обучением или пытаетесь делать домашнюю работу на очных занятиях. И наоборот, если ваша курсовая работа смотрит вам прямо в глаза, депрессия после долгого учебного дня может быть сложнее.Каждому нужны границы между двумя цифровыми жизнями.

Не у всех есть второй ноутбук или настольный компьютер, который можно использовать только в школе. Доступ к библиотекам и ресурсам вашей школы, скорее всего, тоже не вариант, пока COVID-19 остается серьезной угрозой для вашего (и всех остальных) здоровья.

Следующим лучшим решением является создание отдельных учетных записей для учебного и личного использования на вашем компьютере. Будьте строги и обдуманно относитесь к тому, как вы используете каждый из них. Когда вам нужно выполнить школьную работу или посетить урок виртуально, только сделают это, войдя в свою школьную учетную запись.В свободное время ограничьте свою деятельность личным кабинетом. Если ваша школа предоставила вам компьютер, используйте его только для занятий, связанных со школой. Вы никогда не знаете, какое шпионское ПО или программное обеспечение для мониторинга трафика предварительно настроено на компьютере, предоставленном учреждением.

Отдельные учетные записи снижают риски

В какой-то момент во время виртуального обучения вам, возможно, придется поделиться своим экраном. Это может быть работа в небольших группах через Zoom Meeting, общение с инструктором или обращение ко всему классу.Это создает некоторые потенциально серьезные (или, по крайней мере, неприятные) проблемы. Чем вы занимаетесь за компьютером в свободное время, это ваше дело. Если вы поделитесь своим экраном, внезапно это станет делом всех остальных. Вы не хотите, чтобы ваши личные сообщения, уведомления, документы или открытые вкладки просмотра транслировались всем вашим одноклассникам и учителям.

Родители тоже должны побеспокоиться о совместном использовании экрана. Если родители настроят ребенка в своем личном профиле, и ребенок будет делиться экраном с классом, кто знает, что они могут случайно раскрыть из учетной записи родителя.

Ни родители, ни ученики не знают, кто может скрываться во время видеозвонка. Хотя Zoom-Bombing, возможно, не является горячей темой, как это было в прошлом году, идеального программного обеспечения не существует, и не все используют передовые методы при настройке видеозвонка.

Выделенная вторая учетная запись — это чистый лист. Кроме того, это бесплатно и легко настроить. Используйте его, чтобы уменьшить риск того, что вы или ваш ребенок случайно поделитесь личной информацией или будете пойманы за занятием, неуместным в школе.У каждого есть что-то, что он хочет сохранить в тайне, хотя вы можете не знать, что это такое, пока это не станет известно. Примите меры предосторожности сейчас.

Как настроить новую учетную запись в Windows 10

Только администраторы могут создавать новые учетные записи на ПК с Windows. Если вы не являетесь администратором на своем компьютере, попросите администратора вашего компьютера помочь настроить новую учетную запись. Чтобы начать, перейдите в приложение «Настройки», выберите раздел «Учетные записи», а затем выберите вкладку « Семья и другие пользователи » в меню слева.

Здесь есть два варианта: члены семьи или другой пользователь. Если вы являетесь родителем младшего ребенка, выберите добавить члена семьи. При этом выборе вы выбираете между ролями участника и организатора. Выберите «Член», если вы создаете профиль для своего ребенка, и «Организатор», чтобы настроить учетную запись для родителя или опекуна. Организаторы могут редактировать группу и другие параметры безопасности. Оба типа учетных записей требуют входа в учетную запись Microsoft.

Если ни у вас, ни у предполагаемого пользователя нет учетной записи Microsoft, вы можете создать ее на экране настройки.Если вы не хотите создавать учетную запись Microsoft, перейдите к следующему разделу. Просто имейте в виду, что учетные записи, не принадлежащие Microsoft (иначе называемые локальными учетными записями пользователей), не подпадают под действие родительской защиты Microsoft. Microsoft Family Safety может помочь вам установить ограничения времени экрана, отфильтровать содержимое и отслеживать действия и местоположение вашего ребенка.

Если вы сами управляете своим устройством или не хотите настраивать новую учетную запись Microsoft для своего ребенка, выберите Добавить кого-то еще на этот компьютер .Опять же, Microsoft запрашивает номер телефона или адрес электронной почты, связанный с учетной записью Microsoft. Просто нажмите на приглашение У меня нет информации для входа этого человека , а затем на Добавить пользователя без учетной записи Microsoft . Затем добавьте имя пользователя, необязательный пароль и заполните три контрольных вопроса. Для этой новой учетной записи пароль не требуется, но мы настоятельно рекомендуем его создать. По умолчанию Windows устанавливает для нового пользователя стандартную учетную запись, но вы можете изменить ее на учетную запись администратора в разделе Family & other users .

Студентам, у которых есть собственный компьютер, мы рекомендуем дать новой учетной записи права администратора; в противном случае вам нужно будет вводить пароль каждый раз, когда вы пытаетесь установить программу или получить доступ к файлам в других папках пользователя. С другой стороны, если вы являетесь родителем и настраиваете новую учетную запись для ребенка, оставьте ее как стандартную учетную запись. Таким образом, ваш ребенок не сможет выполнять вышеупомянутые действия без вашего пароля.

После начала установки Windows добавляет новый профиль в качестве параметра входа на экран входа.Просто щелкните значок профиля, чтобы войти в систему. Либо, если вы уже вошли в учетную запись Windows, откройте меню «Пуск», щелкните имя учетной записи, а затем выберите учетную запись, на которую вы хотите переключиться. Нажав клавишу Windows + X, затем клавишу U, а затем клавишу I, вы выйдете из текущей учетной записи и перейдете на экран входа в Windows.

Как оптимизировать учетную запись Windows 10 для образования

Теперь, когда у вас есть второй профиль, как его оптимизировать для обучения? Учащиеся могут начать с размышлений о том, что они обычно должны делать в школе.Подумайте об используемых вами приложениях, файлах, которые вы создаете, и о том, как вы работаете. Родители должны подумать о том, что они не хотят, чтобы их ребенок делал в школьные часы. Прежде чем вы начнете вводить ограничения, прочитайте наше руководство о том, что нужно знать родителям подключенных детей. И сначала поговорите с ребенком.

Как содержать в чистоте рабочий стол и Проводник

Беспорядок на рабочем столе создает беспорядок в голове. Не поддавайтесь дурной привычке сохранять все на рабочий стол. Это только затрудняет поиск нужных вещей.На самом деле студенты могли бы извлечь огромную пользу, если бы на рабочем столе не было всего . Таким образом, вы начинаете каждый сеанс с любого выбранного вами успокаивающего, вдохновляющего или медитативного фона рабочего стола.

Если вы даже не хотите видеть значок корзины на рабочем столе (да, это раздражает людей), перейдите в «Настройки»> «Персонализация»> «Темы», а затем щелкните пункт меню «Параметры значка рабочего стола» справа. . Отмените выбор значков, которые вы не хотите отображать.

Если вы абсолютно не можете удержаться от сохранения файлов на рабочий стол, вы можете схитрить, щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола, выбрав «Просмотр» и отключив параметр «Показывать значки на рабочем столе».Все, что находится на вашем рабочем столе, будет скрыто от глаз.

Таким же образом обращайтесь с File Explorer. Ни один документ не должен быть потерян, бесцельно занимая место на диске C:. Вместо этого создайте папки для всех ваших занятий и (если вы амбициозны) подпапки для организации заданий, текущих документов и заметок. Соглашения об именах также важны. Если вы пишете несколько черновиков эссе, вы можете не знать разницы между FinalRealOne.doc и ActualRealOne.doc, когда уже поздно и окно отправки задания закрывается. Используйте описательные имена файлов и даты, чтобы различать черновики.

Если родители создают учетную запись для своего ребенка, с самого начала объясните им важность организованной иерархии файлов. Начните с простого, добавив папку для каждого из их предметов и скажите им, чтобы они сохраняли все связанные материалы в эту папку. Чтобы быть в курсе последних событий, регулярно перемещайте все в соответствующие папки, чтобы все знали, где искать требования к заданиям.

Для родителей и учащихся, которые не хотят хранить файлы локально, используйте вместо этого облачное хранилище и службу синхронизации, например OneDrive или Google Диск. Придерживайтесь одних и тех же правил организации файлов на любой платформе, которую вы используете.

Как настроить браузер для школы

Большая часть онлайн-обучения происходит в веб-браузере. Учащиеся, потратьте некоторое время на настройку вашего браузера в соответствии с вашими образовательными потребностями. Имейте в виду, что хотя некоторые расширения и закладки необходимы для обычного просмотра, они могут быть бесполезны для выполнения школьных заданий.

В новой учетной записи пользователя все установленные браузеры запускаются с чистого листа. Вы можете добавить все, что вам нужно. Используете ли вы онлайн-портал, например Google Classroom или Blackboard, для доступа к своим оценкам и отправки заданий? Добавить в закладки. Используете ли вы Microsoft Teams или Zoom для онлайн-классов? Добавьте в закладки и эти сайты. Вы получаете картину — любимая каждая страница, которую вам нужно использовать, чтобы пройти через учебный день.

Рекомендовано нашими редакторами

Большинство браузеров также позволяют закреплять вкладки в браузере или на панели задач Windows.Если вы заходите на сайт первым делом каждый день, подумайте о том, чтобы закрепить его вместе с любым другим сайтом, который вы используете регулярно. Кроме того, вы можете просто настроить свой браузер на запуск нескольких страниц при запуске. В Edge вы можете настроить это в разделе «Настройки» > «При запуске» > «Открыть определенную страницу или страницы». Родители, которые не хотят лихорадочно искать портал входа в школу каждое утро, также могут извлечь из этого пользу. Edge также позволяет вам управлять вкладками по вертикали, если хотите.

Ученикам, которые обычно используют приватный браузер и настроили его так, чтобы он никогда не запоминал свою историю, и настраивали все с помощью расширений, повышающих конфиденциальность, возможно, придется снимать шапочку из фольги во время школьных занятий.Некоторые расширения могут нарушить работу внутренних школьных сайтов или других веб-ресурсов. Одна вещь, которую вы не должны отключать, — это менеджер паролей. Школы иногда требуют, чтобы вы зарегистрировались на огромном количестве образовательных сайтов или использовали слишком много архаичных систем, чтобы кто-либо (и ученики, и родители) могли запомнить все связанные с ними пароли.

Мы неохотно рекомендуем разрешить вашему браузеру сохранять историю этой учетной записи. При поиске проекта вы можете легко вернуться к полезному ресурсу, учебному пособию на YouTube или уроку Академии Хана, которые вам могут быть трудно найти снова.Используйте функцию «Коллекции» Microsoft Edge (значок на панели инструментов, который выглядит как стопка документов со значком «плюс»), чтобы группировать связанные сайты и добавлять любые быстрые заметки, которые помогут вам запомнить важные детали.

Если у вас проблемы с фокусировкой, попробуйте установить расширение для браузера, чтобы ограничить время, которое вы проводите на определенных сайтах, таких как Stayfocusd. В качестве альтернативы можно просто полностью заблокировать привлекающие внимание сайты в школьной учетной записи Windows.

Как настроить меню «Пуск», панель задач и Центр уведомлений для школы

Используйте меню «Пуск», чтобы сгруппировать приложения, необходимые для учебы.Поместите выбранный вами браузер в одну группу вместе со всеми необходимыми школьными приложениями. Организуйте приложения для создания документов в другом. Если вы создаете графические или мультимедийные проекты, для них может быть создана специальная группа. Теперь вы можете переставить эти группы по своему усмотрению. Чтобы назвать группу плиток в меню «Пуск», наведите указатель мыши на пустую область над набором плиток и нажмите на приглашение Name group .

Не загромождайте меню «Пуск» приложениями, на которые не стоит тратить время во время обучения.Например, игровые приложения, такие как Steam и Twitch, не должны быть в центре внимания.

С помощью встроенных и сторонних инструментов родительского контроля родители также могут лучше контролировать время, проводимое детьми за экраном. Например, вы можете управлять игровым временем вашего ребенка и использованием развлекательных приложений в школьные часы. Сторонние параметры также могут устанавливать ограничения времени экрана, блокировать приложения и ограничивать определенные категории веб-сайтов.

Пока вы очищаете меню «Пуск» от нежелательных приложений, вы также должны проверить, какие приложения запускаются автоматически.Нет смысла позволять приложению потреблять ценные ресурсы, если вы никогда не собираетесь использовать его в профиле.

Относитесь к панели задач так же, как к меню «Пуск»: закрепляйте на панели задач только те приложения, которые вы часто используете. Чтобы сэкономить горизонтальное пространство, всегда выбирайте объединение нескольких запущенных экземпляров приложения. Вы можете установить эти и другие параметры как для меню «Пуск», так и для панели задач в разделе «Настройки» > «Персонализация».

Другие инструменты Центра поддержки могут быть полезны для изучения. Например, обратите внимание на Night Light (для снижения нагрузки на глаза во время длительных занятий или видеосессий), Bluetooth (для подключения гарнитур и наушников для виртуальной деятельности), Focus Assist (для отключения всех сообщений и уведомлений по электронной почте, которых у вас нет). время или пропускная способность, с которыми нужно иметь дело), ​​и фрагменты экрана (для захвата важных частей лекции или деталей проекта).Вы также можете расставить приоритеты, какие плитки следует скрывать, а какие показывать в свернутом представлении Центра уведомлений, чтобы важные из них всегда были под рукой.

Сократите свои усилия

Трудно разделять личную и школьную жизнь, особенно если вы или ваш ребенок учитесь дома, и вполне возможно, что вы также делите пространство с людьми, которые работают дома. Создание специальной образовательной учетной записи — это небольшой способ как для учащихся, так и для родителей вернуть немного контроля.Не волнуйтесь, если вы или ваш ребенок работаете над школьным проектом из личной учетной записи или наоборот: вы всегда можете переместить файлы туда, где они должны быть. Каждый изо всех сил пытается разделить школу и семейную жизнь в лучшие времена, а это не так. Ведь без смены обстановки каждый день переключаться между домашним и школьным мышлением стало только сложнее.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получить советы экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от вашей технологии.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Онлайн-банкинг от SDCCU — онлайн-счет и сберегательный счет

 • Сколько стоят электронные выписки?

  Электронные выписки бесплатны для всех участников.

 • Как я могу получить свои электронные выписки?

  Безопасно просматривайте свои электронные выписки, войдя в Internet Branch и щелкнув электронные выписки на вкладке «Учетные записи».Ваша электронная выписка будет доступна к 6 числу каждого месяца. Каждая электронная выписка будет доступна для просмотра до 7 лет. Вы также можете сохранить копию своей электронной выписки на свой компьютер.
  Каждый месяц вы будете получать электронное письмо, когда ваша электронная выписка будет готова. Убедитесь, что ваш адрес электронной почты актуален на вкладке «Самообслуживание» в Интернет-отделении.

 • Когда придет мое заявление?

  Как правило, ежемесячные отчеты и/или электронные отчеты отправляются в первую неделю каждого месяца.

 • Нужно ли мне специальное программное обеспечение для просмотра электронных выписок? Нет. Все, что вам нужно для получения электронных выписок, — это зарегистрироваться в Internet Branch, зарегистрироваться в электронных выписках и иметь Adobe Acrobat Reader. Если у вас еще нет Acrobat Reader, вы можете скачать его здесь бесплатно.
 • Все ли мои выписки со счета доступны в виде электронных выписок?

  да. Каждая ежемесячная выписка по счету, которую вы в настоящее время получаете, может быть доставлена ​​в виде электронной выписки.

 • Что такое электронное уведомление?

  Электронное уведомление — это электронная копия бумажного уведомления, отправленного по почте через Internet Branch, нашу систему онлайн-банкинга. Когда вы подписываетесь на получение электронных уведомлений, вы больше не будете получать бумажные уведомления по почте. (Некоторые уведомления по-прежнему будут приходить по почте.)

 • Электронные уведомления отправляются мне по электронной почте?

  Нет, в целях защиты вашей информации мы не отправляем вам уведомление по электронной почте.Мы отправим вам электронное письмо с уведомлением о том, что новое электронное уведомление готово для просмотра через Internet Branch. Вы должны предоставить нам свой текущий адрес электронной почты, чтобы получать оповещения eNotice. В Интернет-отделе также будет ссылка, уведомляющая вас о том, что у вас есть новые электронные уведомления для просмотра.

 • Как долго мои электронные уведомления будут доступны?

  Ваши электронные уведомления будут доступны в течение 90 дней.

 • Нужно ли мне специальное программное обеспечение для просмотра электронных уведомлений? Для просмотра электронных уведомлений вам понадобится Adobe Acrobat Reader.Если у вас нет этой программы, вы можете бесплатно загрузить ее на adobe.com.
 • Какие типы уведомлений я буду получать через эту службу?

  Электронные уведомления включают «Недостаточно средств», «Срок действия сертификата», уведомления о просрочке платежа и большинство других уведомлений SDCCU. Не все уведомления в настоящее время доступны через eNotices, и время от времени вы можете получать бумажные уведомления по почте.

 • Взимается ли плата за получение электронных уведомлений?

  Нет, электронные уведомления предоставляются бесплатно для вашего удобства.

 • Могу ли я отменить электронные уведомления и снова начать получать бумажные уведомления?

  Вы можете отменить электронные уведомления в любое время, отправив нам безопасное сообщение через Интернет-отделение или позвонив нам по телефону (877) 732-2848. Пожалуйста, подождите 10 рабочих дней, чтобы ваш запрос был выполнен.

 • Что такое форма электронного налога?

  Форма eTax — это юридическая копия вашей налоговой формы SDCCU.

 • Отправляются ли мне формы eTax по электронной почте?

  Нет, в целях защиты вашей информации мы не отправляем вам налоговую форму по электронной почте. Мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что ваша форма eTax готова для просмотра через Интернет-отделение. Вы должны предоставить нам свой текущий адрес электронной почты, чтобы получать предупреждения формы eTax. В Интернет-отделе также будет ссылка, уведомляющая о том, что у вас есть новые формы eTax для просмотра.

 • Как долго мои формы eTax будут доступны?

  Ваши налоговые формы за текущий и предыдущий годы останутся доступными.

 • Будет ли мой номер социального страхования отображаться в моей форме электронного налога?

  Ваш номер социального страхования будет сокращен в форме eTax для дополнительной безопасности.

 • Нужно ли мне специальное программное обеспечение для просмотра форм eTax? Вам понадобится Adobe Acrobat Reader для просмотра форм eTax. Если у вас нет этой программы, вы можете бесплатно скачать ее на Adobe.ком.
 • Взимается ли плата за получение форм eTax?

  Нет, электронные налоговые формы предоставляются бесплатно для вашего удобства.

 • Могу ли я отменить eTax Forms и снова начать получать бумажные налоговые формы?

  Вы можете в любое время отменить формы eTax, отправив нам безопасное сообщение через интернет-отделение или позвонив нам по телефону (877) 732-2848. Пожалуйста, подождите 10 рабочих дней, чтобы ваш запрос был выполнен.

 • Что такое онлайн-банкинг? Как это работает? Онлайн-банкинг — это способ безопасного ведения вашего финансового бизнеса на веб-сайте или в мобильном приложении. Чтобы зарегистрироваться, вам потребуется номер вашей учетной записи SDCCU, фамилия, номер социального страхования и дата рождения. Вы можете получить доступ к своему аккаунту круглосуточно и без выходных на сайте sdccu.com или через наше мобильное приложение.
 • Нужна ли мне специальная учетная запись для использования интернет-банка (интернет-отделения)? Любой депозитный счет, включая ваш основной сберегательный счет, дает вам право зарегистрироваться в Интернет-отделении.Просто нажмите Зарегистрироваться сегодня.
 • В чем преимущества онлайн-банкинга?

  Удобство, безопасность и круглосуточный доступ в режиме реального времени — вот лишь некоторые преимущества онлайн-банкинга с SDCCU. Доступ к своим учетным записям SDCCU в Интернете может быть лучшим способом отслеживать свои финансы, придерживаться своего бюджета или даже обнаруживать ошибочные платежи. Лучше всего то, что это может помочь вам отказаться от бумаги, защищая вашу личность и окружающую среду.

 • Как я могу открыть счет онлайн в SDCCU? Вы можете открыть онлайн-аккаунт в SDCCU, выполнив всего несколько простых шагов. Вы можете перевести средства с существующего счета SDCCU, с помощью кредитной или дебетовой карты или с расчетного или сберегательного счета в другом финансовом учреждении. Вам просто понадобится номер вашего счета и маршрутный номер банковского счета, с которого вы переводите деньги.
 • Насколько безопасен онлайн-банкинг с SDCCU? Онлайн-банкинг Internet Branch безопасен и надежен.Узнайте больше о безопасности онлайн-банкинга.
 • Что такое Билл Пайер Плюс?

  Bill Payer Plus — это наш онлайн-сервис оплаты счетов. Оплачивать счета с помощью Bill Payer Plus удобно, просто и безопасно. С помощью Bill Payer Plus вы можете просматривать избранные счета, оплачивать почти все свои счета и просматривать прошлые платежи всего несколькими щелчками мыши.

 • Сколько стоит Билл Пайер Плюс? Bill Payer Plus стоит 0 долларов США с БЕСПЛАТНОЙ проверкой счетов электронных выписок.Для других учетных записей ежемесячная плата в размере 4,95 доллара США не взимается при использовании для совершения трех или более платежей в течение календарного месяца.
 • Кому я могу платить с помощью Bill Payer Plus?

  Bill Payer Plus дает вам возможность платить практически кому угодно и когда угодно. Налоговые или судебные платежи, платежи получателям за пределами США, государственные и федеральные налоговые платежи запрещены.

 • Что мне нужно для использования Bill Payer Plus?

  Вам необходимо зарегистрироваться в нашей бесплатной службе онлайн-банкинга Internet Branch, чтобы получить доступ к Bill Payer Plus.После того, как вы вошли в Internet Branch, просто нажмите на вкладку Bill Payer Plus, чтобы зарегистрироваться, и вы готовы начать оплачивать свои счета простым способом.

 • Когда деньги спишутся с моего счета при использовании Bill Payer Plus?

  Деньги будут сняты с вашего счета при оплате счета, а не в день, когда вы запланировали платеж. Если вы сегодня запланируете выставление счета на первое число следующего месяца, деньги будут списаны с вашего счета первого числа следующего месяца.

 • Что такое электронные счета?

  Электронные счета — это дополнительная функция, которая предоставляет вам электронные счета от некоторых биллеров. Если вы зарегистрируетесь для получения электронного счета, при поступлении нового счета рядом с именем выставляющего счета появится красный логотип электронного счета. В зависимости от поставщика электронный счет может заменить ваш бумажный счет.

 • Что такое Попмани?

  Popmoney — это простой способ отправить деньги кому угодно в США.Все, что вам нужно, это номер их мобильного телефона, адрес электронной почты или номер счета, чтобы отправить им деньги в электронном виде, независимо от того, в каком банке они находятся.

 • Сколько стоит Попмани? Плата за использование Popmoney не взимается. Поскольку Popmoney является частью нашего сервиса Bill Payer Plus, вы должны зарегистрироваться в Bill Payer Plus, чтобы отправлять средства через Popmoney. Ежемесячная плата Bill Payer Plus в размере 4,95 долларов США не взимается при: БЕСПЛАТНЫХ проверках со счетами eStatements или при совершении трех или более платежей (не включая платежи Popmoney) в течение календарного месяца.Мгновенный доступ к Popmoney платный.
 • Кому я могу платить с помощью Popmoney?

  Вы можете заплатить любому с банковского счета. Получатель получит текстовое сообщение или электронное письмо с инструкциями о том, как получить свои деньги. Им нужно будет зарегистрироваться в Popmoney при первом использовании сервиса.

 • Доступен ли Popmoney за пределами США?

  Услуга личных платежей Popmoney доступна только для использования между банковскими счетами, расположенными в Соединенных Штатах.

 • Сколько я могу отправить через Popmoney?

  Минимальная сумма платежа составляет 5 долларов. Максимальная сумма, которую вы можете отправить, указана рядом с полем «Сумма» в Popmoney. Эта сумма уменьшается каждый раз, когда вы отправляете платеж, а затем сбрасывается каждые семь дней. Например, если ваша максимальная сумма составляет 1000 долларов США, и вы отправляете кому-то 100 долларов США, ваша максимальная сумма изменится на 900 долларов США в течение дня. Когда ваша максимальная сумма достигает 0 долларов США, вы не можете отправлять деньги, пока она не будет сброшена.Примечание. Платежи на следующий день другим пользователям Popmoney ограничены суммой в 500 долларов США в день.

 • Как отправить платеж с помощью Popmoney?

  Войдите в онлайн-банкинг и получите доступ к Bill Payer Plus. Нажмите на кнопку Popmoney вверху. Затем просто введите имя получателя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты или номер счета, сумму платежа, ваше личное сообщение и нажмите Отправить.

 • Как получить платеж с помощью Popmoney? Участники: Пользователи Bill Payer Plus могут просто войти в систему Bill Payer Plus, щелкнуть Popmoney, а затем щелкнуть ссылку «Получить деньги».Никаких действий не требуется в отношении денег, отправленных от одного пользователя SDCCU Popmoney другому. Если вы не хотите регистрироваться в Bill Payer Plus, следуйте приведенным ниже инструкциям для лиц, не являющихся участниками.

  Для лиц, не являющихся членами: зайдите на Popmoney.com, введите номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты, введите код безопасной транзакции, который вы получили по СМС или электронной почте, и нажмите «Получить деньги». Вам нужно будет ввести информацию о своем финансовом счете и пройти процесс проверки при первом входе на сайт.

 • Сколько времени занимает оплата с помощью Popmoney?

  Платежи обычно занимают около одного рабочего дня после регистрации получателя в сети Popmoney.Первоначальный платеж может занять до четырех рабочих дней после регистрации.

 • Почему при регистрации в Popmoney появляется сообщение, что мой адрес электронной почты или номер телефона уже используются? Некоторые финансовые учреждения, предлагающие Popmoney, могут автоматически зарегистрировать вас в этой услуге. Это означает, что ваш адрес электронной почты и/или номер телефона уже могут быть связаны с вашим профилем в этом учреждении. Вы можете использовать только один адрес электронной почты и номер телефона для каждого профиля Popmoney.Таким образом Popmoney определяет, с какого счета вносить/дебетовать ваши платежи. Чтобы зарегистрироваться в Popmoney SDCCU, вам нужно будет отказаться от подписки в другом финансовом учреждении или использовать альтернативный адрес электронной почты и номер телефона. Зарегистрируйтесь сегодня!
 • Забыли пароль – как сбросить? Если вы забыли пароль, сбросьте его здесь. Пошаговое руководство смотрите в видео ниже:

 • Что делать, если я не знаю номер своего счета?

  Есть несколько способов получить номер счета.

  Во-первых , номер вашего счета указан в ваших чеках SDCCU. Номером вашего счета будет нижняя средняя цифра без последних 2 цифр. Например, если номер вашего чека — 000123456790, номер вашего счета — 0001234567. См. рисунок ниже.

  Второй , обратитесь в местное отделение SDCCU и попросите одного из наших сотрудников помочь вам.

  Третий , позвоните нам по телефону (877) 732-2848.

 • Как получить доступ к мобильному банковскому приложению SDCCU? Откройте магазин приложений вашего устройства и найдите SDCCU.Вы увидите приложение с белой плиткой и белым парусником в бирюзовом круге под названием «SDCCU-NEW».
  SDCCU-НОВЫЙ
 • Что мне делать, если я забыл свое имя пользователя или пароль?

  Посетите sdccu.com/forgot, чтобы восстановить имя пользователя или сбросить пароль.

 • Зачем мне нужно отдельное имя пользователя и пароль от владельцев моей совместной учетной записи?

  Мы повысили безопасность наших учетных записей Internet Branch, требуя, чтобы все пользователи регистрировались отдельно.

 • Сколько стоит онлайн-банкинг?

  Мы бесплатно предоставляем интернет-отделение онлайн и мобильный банкинг нашим членам. Могут применяться тарифы на передачу сообщений и данных.

 • Зачем вам нужен мой номер телефона для онлайн-банкинга?

  Наша расширенная служба аутентификации помогает обеспечить защиту вашей личности и информации. Мы вышлем вам одноразовый код доступа с помощью текстового сообщения или телефонного звонка с кодом доступа, который вам необходимо ввести.Вы увидите это на
  входе в систему и при выполнении определенных операций в онлайн-банкинге.

 • Будет ли доступен текстовый банкинг?

  Да, вы можете зарегистрироваться в текстовом банкинге в онлайн-банкинге. Чтобы зарегистрироваться в текстовом банкинге, добавьте номер своего мобильного телефона в Internet Branch.

  Если у вас есть несколько учетных записей SDCCU с отдельными номерами учетных записей, вам потребуется зарегистрировать эти дополнительные учетные записи в оповещениях по электронной почте и/или текстовых оповещениях MMS.Чтобы настроить текстовые оповещения MMS, вам нужно будет ввести номер своего мобильного телефона, а затем адрес шлюза вашего оператора связи в поле «Номер телефона» при регистрации в текстовом банкинге.

  Например, если ваш номер телефона (123) 456-7890, а оператором связи является AT&T, введите следующее: [email protected]

  • Ниже приведен список адресов шлюзов основных операторов связи США:
   • Alltel: номер мобильного телефона@mms.alltelwireless.com
   • AT&T: номер мобильного телефона@mms.att.net
   • Boost Mobile: номер мобильного телефона@myboostmobile.com
   • Крикет: номер мобильного телефона@mms.mycricket.com
   • Metro PCS: [email protected]
   • Project Fi: номер мобильного телефона@msg.fi.google.com
   • Республиканская беспроводная связь: [email protected]
   • Спринт: номер мобильного телефона@pm.sprint.com
   • Откровенный разговор: [email protected]
   • Ting: мобильный-номер@сообщение.ting.com
   • T-Mobile: номер мобильного телефона@tmomail.com
   • Сотовый номер в США: [email protected]
   • Verizon: номер мобильного телефона@vzwpix.com
   • Virgin Mobile: номер мобильного телефона@vmpix.com


  Могут применяться тарифы на передачу сообщений и данных.

 • Что такое электронные выписки?

  Электронная выписка в виде электронной копии выписки по вашему счету, доступная вам онлайн в любое время через онлайн-банкинг Internet Branch.Электронная выписка выглядит идентично бумажной выписке и хранится в сети до 7 лет. Электронные выписки помогают сохранить окружающую среду и избавить вас от хлопот, связанных с заполнением объемных ежемесячных выписок.

 • Как зарегистрироваться в электронной выписке?

  Войдите в онлайн-банкинг Internet Branch или в мобильное банковское приложение SDCCU и нажмите eStatements, чтобы зарегистрироваться.

 • Как работают электронные счета?

  Вы можете получить электронный счет от сотен биллеров.Найдите изображение регистрации eBill рядом с именем биллера на главном экране Bill Payer Plus. Электронные счета включены в Bill Payer Plus, дополнительная плата за эту услугу не взимается. Электронные счета доступны от популярных компаний, таких как: AT&T®, American Express®, Cox® Communications, DirecTV®, Macy’s, SDG&E, State Farm Insurance®, Sprint™ и Verizon.

  С электронными счетами вы можете:

  • Доступ к полной информации о ваших счетах в Интернете — безопасно и надежно.
  • Управляйте своими финансами в одном месте — Bill Payer Plus.
  • Получите дополнительное напоминание по электронной почте, когда придет ваш электронный счет.
  • Онлайн-просмотр хранимых счетов за последние 6 месяцев.

  Войдите в Internet Branch и нажмите Bill Payer Plus, затем найдите значок eBill рядом с вашими выставленными счетами.

 • Учетная запись Microsoft: Создание учетной записи Microsoft

  Урок 2. Создание учетной записи Microsoft

  /en/microsoftaccount/all-about-your-microsoft-account/content/

  Введение

  Прежде чем вы сможете использовать онлайн-инструменты и службы Microsoft, вам потребуется бесплатная учетная запись Microsoft .

  На этом уроке вы узнаете, как создать собственную учетную запись Microsoft и как перемещаться по различным онлайн-сервисам Microsoft. Вы также узнаете, как настроить страницу профиля .

  Создание учетной записи Майкрософт

  Если у вас есть учетная запись Hotmail или любая другая учетная запись, позволяющая использовать любую другую службу Microsoft, например OneDrive или XBox Live , у вас уже есть учетная запись Microsoft — просто войдите, используя данные существующей учетной записи.

  Чтобы создать учетную запись Майкрософт:
  1. Перейдите на страницу login.live.com. Найдите и выберите Зарегистрироваться сейчас .Нажмите Зарегистрироваться сейчас
  2. Появится форма зарегистрироваться . Следуйте инструкциям и введите необходимую информацию, такую ​​как ваше имя, дата рождения и пол. Ввод вашей информации
  3. Ознакомьтесь с Соглашением об использовании служб Майкрософт и заявлением о конфиденциальности, затем нажмите Создать учетную запись . Щелкните Создать учетную запись
  4. Ваша учетная запись Microsoft Теперь создан, и появится страница настроек учетной записи .Страница настроек учетной записи Майкрософт

  Как и в случае с любой онлайн-службой, важно выбрать надежный пароль — другими словами, такой, который трудно подобрать другому человеку. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим уроком «Советы по паролю».

  Начало работы

  После создания учетной записи Microsoft вы попадете на страницу настроек учетной записи Microsoft . Чтобы использовать функции и службы вашей учетной записи Microsoft, такие как OneDrive или Messenger , вам сначала необходимо получить доступ к странице профиля .

  Для доступа к странице профиля:
  1. Найдите и выберите значок профиля в правом верхнем углу экрана, затем выберите Редактировать профиль в раскрывающемся меню. Доступ к странице профиля
  2. Появится страница профиля . Отсюда вы можете получить доступ к панели инструментов , которая поможет вам ориентироваться в онлайн-сервисах Microsoft. Страница профиля
  Чтобы использовать панель инструментов:
  • Щелкните стрелку раскрывающегося списка в верхнем левом углу, чтобы открыть меню служб Microsoft: Почта (Outlook или Hotmail), Люди (контакты), Календарь и OneDrive ( ранее назывался SkyDrive).Просто щелкните службу, которую вы хотите использовать, чтобы начать работу. Используйте стрелку раскрывающегося списка для доступа к службам Microsoft
  • . Щелкните значок в правом верхнем углу, чтобы получить доступ к Messenger, настройкам вашего профиля и Значок шестеренки, , который управляет отдельными настройками для каждой службы Microsoft. Значки верхней правой панели инструментов

  Настройка вашего профиля

  После того, как вы настроили свою учетную запись Microsoft и ознакомились с панелью инструментов, вы можете настроить и добавить информацию в свой личный профиль .

  Как вы узнали из урока 1, ваш профиль — это страница с личной информацией, связанная с вашей учетной записью Microsoft. Ваш профиль может содержать:

  • Базовая информация , как дата рождения и пола
  • Дополнительные контактная информация
  • Личная информация О вашей работе, общественной жизни и образовании
  • Соединения на сайты социальных сетей Как Facebook

  наполнение в вашем профиле совершенно необязательно, и желательно не добавлять слишком много подробной личной информации.Тем не менее, заполнение небольшой информации может быть полезным в некоторых ситуациях. Все дело в том, чтобы решить, сколько вы хотите поделиться.

  Профиль с минимумом информации

  Чтобы узнать больше о том, какую личную информацию безопасно включать в свой профиль, ознакомьтесь с нашим уроком «Умные социальные сети и советы по общению».

  • Чтобы получить доступ к своему профилю и изменить его, щелкните значок профиля в правом верхнем углу, затем выберите Изменить профиль в раскрывающемся меню.Доступ к странице профиля
  Чтобы добавить изображение профиля:
  1. Перейдите на страницу своего профиля, затем найдите и выберите Изменить изображение . Изменение изображения профиля
  2. Появится страница изображения профиля . Нажмите кнопку Choose File . Нажмите Choose File
  3. Появится диалоговое окно. Найдите и выберите нужное изображение, затем нажмите Открыть .Выбор изображения профиля
  4. Появится ваше изображение.Если вы хотите, вы можете перетащить и изменить размер окна, чтобы обрезать ваше изображение. Когда вы обрежете изображение, слева появится предварительный просмотр обрезанного изображения. Обрезка изображения
  5. Когда вы будете удовлетворены обрезанным изображением, нажмите Сохранить . Изображение вашего профиля будет сохранено. Сохранение изображения профиля

  /en/microsoftaccount/добавление и управление контактами/контент/

  Личный | Cathay Bank

  Личный | Катай Банк Перейти к основному содержанию Предупреждение

  : Коронавирусное обновление — обязательство Cathay Bank перед вами.Узнать больше

  Персональный банкинг

  Товары и услуги

  Наслаждайтесь гибкостью и безопасностью наших счетов Personal Checking .

  Наслаждайтесь гибкостью и безопасностью наших счетов Personal Checking .

  Планируйте заранее свое финансовое будущее с личным сберегательным счетом.

  Купите дом своей мечты с помощью наших услуг по ипотечному кредитованию.

  Управляйте своими финансами по-своему с помощью наших услуг цифрового банкинга.

  Потребительские новости FDIC

  Полезные советы и предупреждения этого месяца

  Мы обогащаем ваше путешествие с трудом и сердцем.

  Мы открываем двери для возможностей, чтобы помочь клиентам,
  сотрудникам и сообществам процветать.
  Узнайте больше Присоединяйтесь к Cathay Bank

  Программа разнообразия поставщиков

  Наша цель — создать равные возможности для различных поставщиков с помощью внешних связей и обучения в наших сообществах.

  Узнайте больше .

  Leave a Reply